Pravidla souhlasu

Tímto uděluji dobrovolně a svobodně správci, Mgr. Jitce Crosnier Leconte,  IČO: 06968317, se sídlem Vrátkov 123, Český Brod, („Stany Mountent s.r.o.“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to v rozsahu Jméno, Příjmení, E-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa (dále jen „rozsah poskytnutých údajů“) ve smyslu platných právních předpisů , a to na dobu šesti let nebo do odvolání tohoto souhlasu.

Kontaktní údaje správce:
Adresa: Vrátkov 123, Český Brod
Email: info@tunneltent.eu,
Telefon: +420 776244848

Účel poskytnutí údajů:
– zasílání informací o cenách a dodacích lhůtách poptáváných výrobků (klubový stan), zasílání informací o stavu objednávky, zasílání jiných sdělení. Zasílání objednaných výrobků poštou, zásilkovou službou.

Práva související se zpracováním osobních údajů

– mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení) /právo na potvrzení o zpracovávání konkrétních osobních údajů, jejich zdroji, rozsahu, právním základu a účelu zpracování/,
– na opravu údajů (dle čl. 16 Nařízení) /právo na opravu nepřesných údajů bez zbytečného odkladu/,
– na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení /odpadl-li účel zpracování, byl-li odvolán souhlas a neexistuje jiný právní důvod zpracování, nebo byly údaje zpracovány protiprávně/,
– na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení /je-li popírána správnost údajů nebo je-li důvod pro výmaz údajů, ale požaduji pouze omezení jejich použití/
– na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení /právo na získání údajů o své osobě od správce ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a na právo předat tyto informace jinému správci/,
– odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení /právo odvolat souhlas se zpracováním údajů, které jsou zpracovány pouze na základě souhlasu
– podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení k dozorovému úřadu /Úřad pro ochranu osobních údajů/

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů stvrzuji, že jsem se dostatečně seznámil(a) se zněním předmětu svého souhlasu se zpracováním osobních údajů Správcem, a že žádost o vyjádření souhlasu považuji za srozumitelnou a jasnou.